Strona główna » Regulamin
Kategorie
Systemy płatności
 • Przelewy24

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi pomocy zdalnej
 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi zdalnej pomocy za pośrednictwem strony internetowej www.zdalna-praca.cloud
 2. Warunkiem złożenia zamówienia na usługę zdalnej pomocy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień
 3. Wszystkie usługi oferowane w na stronie internetowej  wykonywane www.zdalna-praca.cloud są za pomocą połączenia zdalnego z komputerem klienta poprzez aplikację Anydesk
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, klient musi dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), połączeniem telefonicznym oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca pobranie aplikacji Anydesk poprzez sieć Internet
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową
 6. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 7. Płatności odbywają się poprzez www.przelewy24.pl , usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi po potwierdzeniu skutecznej zapłaty przez www.przelewy24.pl
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
  (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny
  Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 9. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 10. Zasady wykonania usługi dla mieszkańców Warszawy i powiatów graniczących z Warszawą:
 • usługodawca dokonuje naprawy zdalnie w terminie uzgodnionym z klientem
 • w przypadku gdy nie ma możliwości dokonania naprawy zdalnie usługodawca odbiera sprzęt komputerowy od klienta i naprawy dokonuje w serwisie lub wysyła do klienta serwisanta, który dokonuje naprawy na miejscu u klienta
 • naprawa spzrętu komputerowego w serwisie lub naprawa u klienta odbywają się na zasadach określonych przez Regulamin świadczenia usługi naprawy sprzętu komputerowego
 • w przypadku kontynuowania naprawy w serwisie, lub przyjazdu serwisanta do klienta kwota do zapłaty za usługę naprawy w serwisie lub naprawy u klienta pomniejszana jest o kwotę zapłaconą za pomoc zdalną
 • koszt przyjazdu serwisanta do klienta wynosi 200zł za każda zaczęta godzinę pracy, koszt naprawy w serwisie wyceniany jest indywidualnie
    11. Zasady wykonywania usług dla osób spoza Warszawy i powiatów graniczących z Warszawą
 • usługodawca dokonuje naprawy zdalnie w terminie uzgodnionym z klientem
 • w przypadku gdy nie ma możliwości dokonania naprawy zdalnie klientowi przysługuje zwrot 50% kwoty zapłaconej za usługę w sytuacji gdy czas wykonywania usługi nie przekroczył 50% wykupionego czasu usługi
 • Zwrot wartości za kupioną usługę, jest dokonywany na konto bankowe Klienta w ciągu 14 dni, po wcześniejszym ustaleniu danych wymaganych do przelewu. 
     12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin świadczenia usługi naprawy sprzętu komputerowego
 1. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje poniższy regulamin.
 2. Klient oddaje sprzęt komputerowy do naprawy aby go naprawić.
 3. Złożenie zlecenia naprawy sprzętu odbywa się telefonicznie, za pomocą smsa , poprzez formularz na stronie internetowej, poprzez pozostawienie sprzętu komputerowego w serwisie i poprzez każdy inny ogólnie przyjęty sposób
 4. Sprzęt komputerowy od klienta odbierają i odwożą serwisanci lub firma kurierska EasyCouriers. Sprzęt serwis odbiera na terenie Warszawy i w promieniu 40km od Warszawy. Jeśli klient przebywa pod innym adresem niż adres podany w trakcie składania zlecenia naprawy , może przekierować kuriera lub kierowcę pod inny adres. Kurier EasyCouriers nie jest pracownikiem serwisu . Wysyłka i odbiór sprzętu odbywa się na zasadach określonych przez Prawo Przewozowe ,regulamin firmy kurierskiej EasyCouriers i regulamin serwisu
 5. Przekazanie sprzętu komputerowego firmie kurierskiej EasyCouriers lub serwisantowi oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy diagnozy i wyceny oraz naprawy sprzętu komputerowego. Zasady diagnozy u wyceny oraz naprawy określa niniejszy regulamin. Każdy klient po złożeniu zlecenia naprawy otrzymuje smsem link do regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem sprzętu do serwisu.  
 6. Przekazując sprzęt komputerowy do naprawy klient zobowiązany jest do dołączenia w przypadku laptopa kabla zasilającego, w przypadku komputera stacjonarnego przekazuje sam komputer. Nie ma potrzeby pakowania przekazywanego sprzętu. Kurierzy i serwisanci dysponują opakowaniami niezbędnymi do przewożenia sprzętu
 7. Po przekazaniu sprzętu klient przesyła na podany numer telefonu komórkowego hasła niezbędne do naprawy oraz numer NIP do wystawienia faktury. W przypadku gdy klient nie poda numeru NIP przed odesłaniem sprzętu faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została wykonana usługa i przesłana klientowi na podanego przez klienta maila.
 8. Każdy klient ma prawo do skorzystania z promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” . Zasady promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” określone są w załączniku nr.1 do regulaminu . Klient , ktory zrezygnował z naprawy przed postawieniem diagnozy i wyceny , ponosi koszt już wykonanych prac w wysokości 184,50zł. W przypadku gdy diagnoza i wycena równoznaczna jest z naprawą klient ponosi koszt już wykonanych prac do kwoty 369zł.
 9. Każdorazowo czas wykonania naprawy jest uzgadniany z klientem. Czas wykonania naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku ujawnienia usterek jakich klient nie podał w trakcie składania zlecenia naprawy, w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych i materiałów koniecznych do naprawy, w przypadku skomplikowanych i czasochłonnych napraw. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, niedziel, sobót i czasu transportu sprzętu komputerowego w obie strony
 10. Sprzęt komputerowy jest zdiagnozowany tylko i wyłącznie pod kątem usterki podanej przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy.
 11. Wycena naprawy dotyczy tylko i wyłącznie usterek podanej przez klienta w trakcie zlecania naprawy
 12. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 7 dni. Do czasu diagnozy i wyceny nie wlicza się dni świątecznych, niedziel, sobót i czasu transportu sprzętu komputerowego w obie strony W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy ,konieczności znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wykonania diagnozy wyceny, w przypadku zamówienia części niezbędnych do wykonania diagnozy i wyceny lub w przypadku skomplikowanych lub trudnych do zdiagnozowania usterek czas wykonania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu.
 13. W przypadku zlecenia przez klienta pilnej naprawy ,naprawy do kwoty 369zł  są wykonywane bez uprzedniej konsultacji z klientem . Konsultacja jest wymagana w przypadku gdy koszt naprawy przekracza kwotę 369zł lub nie została zlecona przez klienta pilna naprawa
 14. W przypadku gdy w trakcie naprawy ujawnią się kolejne usterki nie podane w trakcie zlecania naprawy klient otrzyma kolejną wycenę. W przypadku rezygnacji z naprawy ,gdy ujawnią się kolejne usterki sprzętu , klient ponosi koszt już wykonanych prac i koszt zamówionych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy.
 15. Serwis nie wydaje uszkodzonych części, chyba że uzgodniono z klientem inaczej. W przypadku wymiany dysku twardego wymieniony dysk zwracany jest klientowi
 16. Klient ponosi koszty już wykonanych prac oraz zamówionych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy gdy zrezygnuje z naprawy po akceptacji kosztów naprawy.
 17. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
 18. Dane zawarte na nośnikach są w pełni bezpieczne, serwis zawsze pracuje na kopiach danych. Jednak serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów w trakcie wykonywania czynności serwisowych w przypadku uszkodzenia nośników danych ,błędów na nośnikach danych, lub działalności wirusów
 19. Serwis nie jest zobowiązany do odtworzenia oryginalnej zawartości nośników danych po naprawie chyba , że uzgodniono z klientem inaczej
 20. W przypadku reinstalacji systemów operacyjnych serwis instaluje system operacyjny wraz sterownikami oraz podstawowe i bezpłatne oprogramowanie. Płatne oprogramowanie instalowane jest tylko i wyłącznie z oryginalnych nośników dostarczonych przez klienta i podlega dodatkowej opłacie.
 21. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu w przypadku braku dostępnych części lub wystąpienia innych czynników niezależnych od serwisu.
 22. Po przekazaniu sprzętu do naprawy każdy klient ma prawo uzyskać informacje na temat postępów naprawy sprzętu. Bezposredni kontakt z serwisantem naprawiajacym sprzet jest mozliwy poprzez strone do ktorej link klient otrzymał po wprowadzeniu naprawy do systemu zleceń .Serwis informacji na temat postępów naprawy sprzętu udziela takze za pomocą sms . Dodatkowe informacje na temat postępów naprawy sprzętu klient może uzyskać wysyłając sms na podany numer telefonu komórkowego. Odpowiedzi na zapytania o stan naprawy serwis udziela w ciągu 48 godzin od otrzymania zapytania. Informacji na temat postępów naprawy sprzętu serwis udziela w godzinach od 10-18 od poniedziałku do piątku. Infolinia i czat na stronie internetowej czynne  są 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Infolinia i czat przeznaczone są tylko i wyłącznie do zgłaszania przez klientów zleceń napraw. Infolinia i czat nie służą do udzielania informacji na temat postępów naprawy. Serwisanci na infolinii i na czacie dysponują tylko i wyłącznie informacjami jakie zostały przekazane klientowi za pomocą sms i są dostepne na stronie zlecenia.
 23. Każdemu klientowi przysługuje prawo do 10 minut bezpłatnych konsultacji telefonicznych w trakcie naprawy sprzętu. Konsultacje telefoniczne klient umawia wysyłając sms na podany numer telefonu komórkowego . Serwisant oddzwoni do klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania sms. Konsultacje mogą obejmować dowolnie poruszane przez klienta tematy, także zapytania o postępy naprawy sprzętu. Po wyczerpaniu limitu 10 bezpłatnych minut konsultacji klient jest informowany o wyczerpaniu się limitu i informowany o kosztach konsultacji po wyczerpaniu się limitu. Koszt konsultacji telefonicznych doliczany jest do rachunku za naprawę.
 24. Naprawiony sprzęt jest odsyłany klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej EasyCouriers lub serwisanta. Przed wysyłką sprzęt jest testowany pod kątem usterek będących przedmiotem naprawy. 
 25. Za pośrednictwem firmy kurierskiej EasyCouriers sprzęt odsyłany jest na zasadach określonych w załączniku nr.2 do regulaminu
 26. Klient zobowiązany jest odebrać sprzęt w terminie 21 dni od zwrotu niedoręczonego sprzętu klientowi przez firmę kurierską EasyCouriers lub od poinformowania klienta o możliwości odbioru sprzętu w serwisie (jeśli sprzęt został dostarczony do serwisu osobiście). O możliwości odbioru klient informowany jest smsem lub telefonicznie na numer telefonu podany w trakcie składania zlecenia naprawy.
 27. Na naprawy serwis udziela gwarancji. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie napraw wykonanych przez serwis. Gwarancji nie podlegają usterki powstałe z winy użytkownika.
 28. Oprogramowanie nie podlega gwarancji serwisu. Gwarantem oprogramowania jest twórca oprogramowania
 29. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr02.101.926.
 30. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności danych znajdujących się na dyskach twardych powierzonego do naprawy sprzętu komputerowego
32. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę naprawy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie
a) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
b) Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie naprawy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umowy:
-o świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni naprawę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis utraci prawo odstąpienia od umowy;
-w której Klient wyraźnie żądał, aby serwis do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
c) Główne cechy świadczenia naprawy zostaną szczegółowo określone i przekazane Klientowi przez serwis w trakcie diagnozy i wyceny.
33. Serwis na swoich stronach internetowych używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz dla zapewnienia poprawności działania stron internetowych. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2016, ostatnia aktualizacja regulaminu 1 sierpień 2018r.
 

Zasady składania reklamacji

Zleceniodawca może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
 1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a) dane identyfikacyjne Zleceniodawcy - imię nazwisko lub jego nazwę, adres,b) określenie przedmiotu reklamacji
 2.  Reklamcje należy składać na maila serwis.laptopow24h@gmail.com 
 3. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji następuję niezwłocznie po jej wpływie w godzinach pracy serwisu
 4. Złożone reklamacje serwis rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji
Promocja „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis”

 
 1. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 7 dni roboczych.
 2. W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy ,konieczności znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wykonania diagnozy wyceny, w przypadku zamówienia części niezbędnych do wykonania diagnozy i wyceny lub w przypadku skomplikowanych lub trudnych do zdiagnozowania usterek czas wykonania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu.
 3. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, niedziel, sobót i czasu transportu sprzętu komputerowego w obie strony
 4. Diagnoza i wycena dokonywana jest przez serwis z dochowaniem należytej staranności , zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i elektronicznej
 5. Klient , ktory zrezygnował z naprawy przed postawieniem diagnozy i wyceny , ponosi koszt już wykonanych prac w wysokości 184,50zł. Zakres wykonanych prac obejmuje: odbiór i zwrot sprzętu komputerowego, czynności serwisowe wykonane w trakcie trwania diagnozy i wyceny. W przypadku gdy diagnoza i wycena równoznaczna jest z naprawą klient ponosi koszt już wykonanych prac do kwoty 369zł.
 6. Diagnoza i wycena komputerów stacjonarnych jest zawsze płatna. Zakres wykonanych prac obejmuje: odbiór i zwrot sprzętu , czynności serwisowe wykonane w trakcie trwania diagnozy i wyceny. Koszt diagnozy i wyceny wynosi 184,50zł. Opłata za diagnozę komputera stacjonarnego jest anulowana w przypadku zgody klienta na naprawę 
 7. Po rozpoczęciu diagnozy i wyceny zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) klient będacy konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy wykonania diagnozy i wyceny komputerów stacjonarnych przez serwis bez ponoszenia kosztów diagnozy i wyceny. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie trwania wyceny i diagnozy komputera stacjonarnego klient ponosi koszt diagnozy, odbioru i zwrotu sprzętu w wysokości 184,50zł
 8. W przypadku braku zgody na naprawę sprzęt zwracany jest w terminie 21 dni roboczych od rezygnacji klienta z naprawy. Przyspieszenie tego terminu może się łączyć z doliczeniem dodatkowych kosztów przez serwis. Dodatkowe koszty są każdorazowo uzgadniane z klientem przed wykonaniem zwrotu. Zwrot sprzętu odbywa się za posrednictwem firmy kurierskiej EasyCouriers lub serwisantów

   
Zasady zwrotu sprzętu przez firmę kurierską EasyCouriers i serwisantów
 1. Kurier EasyCouriers nie jest pracownikiem serwisu . W obecności kuriera nie ma możliwości testowania sprzętu . Wysyłka i odbiór sprzętu odbywa się na zasadach określonych przez Prawo Przewozowe,regulamin firmy kurierskiej EasyCouriers i regulamin serwisu.
 2. Dostarczenie sprzętu przez serwisanta i testowanie sprzętu w obecności serwisanta jest dodatkowo płatne. Koszt dostawy sprzętu przez serwisanta ustalany jest z klientem przed dostarczeniem sprzętu.
 3. Bezpłatny zwrot sprzętu odbywa się w godzinach 10-17 od poniedziałku do piątku. Zwrot sprzętu w godzinach 17-19 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 26zł , zwrot sprzętu w godzinach od 19 do 23 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 49,20zł. Zwrot sprzętu w sobotę w godzinach 9-17 kosztuje dodatkowo 26zł , w godzinach 17-19 kosztuje dodatkowo 49,20zł , w godzinach 19-23 kosztuje dodatkowo 73,80zł . Zwrot sprzętu w niedzielę w godzinach 9-17 kosztuje dodatkowo 49,20zł, w godzinach 17-19 kosztuje dodatkowo 73,80zł , w godzinach 19-23 kosztuje dodatkowo 98,40zł  . W godzinach 23-9 koszt ustalany jest indywidualnie przed wykonaniem usługi.
 4. Odesłanie sprzętu gratis nie przysługuje klientowi , który nie wywiązał się z warunków promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” .  
 5. Każdy klient może umowić się na odbiór sprzętu w biurze serwisu . Odbiór sprzętu w biurze serwisu jest dodatkowo płatny i jest możliwy w godzinach pracy biura. Koszt odbioru w biurze serwisu to 49zl
 6. Jeśli klient po umówieniu się i dotarciu przez kuriera EasyCouriers pod wskazany adres nie odebrał sprzętu to ponosi koszty kolejnej wysyłki sprzętu w wysokości 49,20zł . Dodatkowe opłaty za dostawę poza godzinami 10-17 są naliczane zgodnie z pkt. 3 regulaminu. Kolejny raz sprzęt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty za usługę + koszty wysyłki na wskazane przez serwis konto bankowe
 7. Po przybyciu pod wskazany przez klienta adres kurier EasyCouriers oczekuje bezpłatnie przez 10 minut. Czas oczekiwania oznacza przebywanie kuriera pod wskazanym przez klienta adresem. Po upływie 10 minut kurier nalicza opłatę w wysokości 26zł za każde rozpoczęte 10 minut. Opłata pobierana jest przez kuriera łącznie z opłatą za naprawę. W przypadku gdy klient odmówi zapłaty za czas oczekiwania kuriera razem z opłatą za naprawę sprzętu, sprzęt wraca do serwisu . Kolejny raz sprzęt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty za usługę + koszty wysyłki na wskazane przez serwis konto bankowe
 8. Za pośrednictwem serwisantów sprzęt wysyłany jest odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu kosztów z klientem. W trakcie odpłatnej wizyty serwisanta serwisant może uczestniczyć w testowaniu sprzętu przez klienta lub wykonać dodatkowe usługi u klienta. Jeśli klient po umówieniu się i dotarciu przez serwisanta pod wskazany adres nie odebrał sprzętu i nie skorzystał z usługi to ponosi koszty dojazdu serwisanta w wysokości 184,50zł. Kolejny raz sprzęt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty za usługę + koszty wysyłki na wskazane przez serwis konto bankowe

 
 Treść art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przejdź do strony głównej